การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก[Sufficiency Economy Philosophy to Sustainable Development Goals] (SEP to SDGs) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)