🌟 พช.จัดประกวดผู้นำการเเปลงระดับดีเลิศ วันที่ 2🌟

🌟 พช.จัดประกวดผู้นำการเเปลงระดับดีเลิศ วันที่ 2🌟
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมาย สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 11 ท่านเข้าร่วมตัดสินการประกวด นำโดย ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (อธิบดีกรมการพัฒนชุมชน ลำดับที่ 17 ) เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน นายไมตรี อินทุสุต (ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน),พลตรี นพดล ปิ่นทอง (ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา) , นายคณิต ธนูธรรมเจริญ (ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการพลเรือนในสังกัดสำนักงานพระราชวัง),ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชน),รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์,ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล (อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), นายบรรหาญ เนาวรัตน์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู) ,นางแสงจันทร์ ระวังกิจ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู) นางสาวสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ (ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรโทรทัศน์) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว (ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน) เป็นคณะกรรมการเเละเลขานุการ

โดยที่การประกวดประจำวันที่ 30 มิถุนายน นั้น เป็นวันที 2 ของการประกวด ดำเนินการประกวดด้วยกัน 6 ตำบลดีเด่น ได้แก่ 1) ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 2) ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 3) ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 4) ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 5) ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด และ 6) ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)