จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564

สถาบันการพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
วันที่ 3 มิถุนายน 2564

ข้าว ปลา อาหาร ถิ่นฐานมั่นคง
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน นำทีมผู้บริหารสถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาชุมชน และคณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564
ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน มีการปลูกต้นไม้ จำนวน 4 จุดดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณหลังอาคารเรือนขวัญ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ประกอบด้วย ยางนา แคนา เพกา ประดู่ เป็นต้น
จุดที่ 2 บริเวณสวนสุขภาพ ปลูกต้นไม้เตรียมจัดตั้งเป็นฐานการเรียนรู้ คนรักป่า ประกอบด้วย มะค่าโมง และยางนา
จุดที่ 3 บริเวณหลังอาคารหอพักชลสิต ปลูกไม้ระดับกลาง ได้แก่ แคนา เพกา และโกงกาง
จุดที่ 4 โคก หนอง นา วิถีชายฝั่งทะเล วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ยางนา ประดู่ แคนา เพกา และยังเสริมแนวป่าชายเลน ด้วยการปลูกต้นโกงกาง เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งหลบภัยให้แก่สัตว์น้ำนานาชนิด
พรรณไม้ที่ปลูกในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วิทยลัยการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้นกว่า 1,044 ต้น

ดินแดนนี้มีความศิวิลัย ด้วยต้นไม้และสายธารแห่งศรัทธา

(Visited 1 times, 1 visits today)