⭐️เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง! การประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเด่น รูปแบบออนไลน์⭐️

📣สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์วิทยบริการ

⭐️เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง! การประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเด่น รูปแบบออนไลน์⭐️

14 พ.ค. 2564 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมาย ศูนย์วิทยบริการ โดย นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผอ.ศูนย์วิทยบริการพร้อมด้วยเจ้าหน้าศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างเเละพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ต่อเนื่องเป็นวันที่6 ของการประกวด โดยการประกวดประจำวันที่ 14 พ.ค. 64 นั้น เป็นการประกวดในเขต 2,9,และ 17 โดยมี นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการประกวดเขตตรวจที่ 17 ณ ศพช.พิษณุโลก นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการประกวดในเขตตรวจที่ 3 ณ ศพช.ชลบุรี และนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะกรรมการประกวดในเขตที่ 2 ซึ่งดำเนินการประกวดด้วยกันทั้งหมด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สระแก้ว อุตรดิตถ์ และนครปฐม

โดยบรรยากาศการประกวดประจำวันที่ 6 นั้น ยังเป็นไปอย่างเข้มข้นเช่นเดิม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงแต่ละเขตเเต่ละจังหวัดนั้นมีการนำเสนอผลการดำเนินงานได้อย่างน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ ตำบลคลองนิยมยาตรา มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของตำบลคลองนิยมยาตรา การดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกิจกรรมที่เกื้อกูลโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การนำเสนอโครงการ ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “ปิดหมู่บ้าน ๓ เดือน เราจะอยู่กันได้อย่างไร” งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทงบดำเนินงาน กรณีได้รับการคัดเลือก เป็นตำบลที่มีผลงานระดับดีเด่น
การ Live สด พื้นที่กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ของแกนนำระดับตำบล วัดนิยมยาตรา และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา ร่วมกันปลูกพืชผักบริเวณสองข้างถนนวัดนิยมยาตรา ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สร้างชุมชนเกื้อกูลด้วยการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” รอบที่ 2 โครงการถนนพืชผักเพื่อสุขภาพ (Organic Street)
การ Live สด พื้นที่แลนด์มาร์ค จุดเช็คอิน และซุ้มธนาคารพืชผักเพื่อสุขภาพคลองนิยมยาตราโมเดล
การ Live สด บริเวณจุดดำเนินการถังขยะสร้างสุข ศูนย์เพาะชำต้นกล้าประจำหมู่บ้าน โครงการ 9101

นอกจากจังหวัดสมุทรปราการที่ได้ยกตัวอย่างมานั้น จังหวัดอื่นๆทั้ง สระแก้ว อุตรดิตถ์ และนครปฐม ก็มีการนำเสนอการประกวดที่น่าสนใจไม่แพ้กันที่ยังคงแสดงให้เห็นถึงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างสิ่งเเวดล้อมที่ยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ออกมาได้อย่างสร้างสรรค์

สำหรับการประกวดในวันถัดไปนั้นจะเป็นจังหวัดใดประกวดและมีการประกวดที่น่าสนใจเพียงใด โปรดติดตามและให้กำลังใจกันต่อเนื่อง จนครบ 76 จังหวัด ในวันที่ 21 พ.ค. 64 และโฉมหน้าผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับดีเด่น 18 เขตตรวจ จะเป็นจังหวัดใดบ้างทราบผลทั่วกัน 24 พ.ค.64 นี้…

🌟คติพจน์ ” 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

📷ขอขอบคุณภาพจาก : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
📝เนื้อหาข่าวบางส่วนจาก: สพอ.บางบ่อ /สพจ.สมุทรสาคร

(Visited 1 times, 1 visits today)