กสิกรรมธรรมชาติ เดินตามศาสตร์พระราชา นำพาประชาเป็นสุข

สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

4 เมษายน 2564

** กสิกรรมธรรมชาติ เดินตามศาสตร์พระราชา นำพาประชาเป็นสุข **

🙏 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดย นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายเอกราช ญาณอุบล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนนำคณะนักศึกษาพัฒนากรเข้าเรียนรู้ทฤษฎีใหม่จากพื้นที่ต้นแบบศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

🏫 “กสิกรรมธรรมชาติ เดินตามศาสตร์พระราชา” นางสาวจันจิรา ไพรหอมรื่น บรรยายให้ความรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้ทฤษฎีใหม่จากพื้นที่ต้นแบบภูมิรักษ์ธรรมชาติ ในการบริหารจัดการพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 18 ตร.วา ในการผลิกฟื้นพื้นที่ดินเปรี้ยวให้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์

🙏 “เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เห็น เน้นวิเคราะห์” ถอดบทเรียนการเรียนรู้ทฤษฎีใหม่จากพื้นที่ของจากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริงจนเกิดผลเป็นรูปธรรม นำโดยนางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และคณะ

🙏 “แม่นทฤษฎี มีจิตวิญญาณ ประสานเซียน” นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เติมเต็มการถอดบทเรียนของนักศึกษาพัฒนากร โดยมอบแนวทางดังนี้
👉 แม่นทฤษฎี คือ การเป็นนักพัฒนาต้องค้นคว้าศึกษาพัฒนาความรู้ ให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
👉 มีจิตวิญญาณ คือ ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้า มีใจที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
👉 ประสานเซียน คือ การไปพบผู้มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน และเป็นผู้ปฏิบัติจริง เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

🏫 “รู้อะไรไม่สู้ลงมือทำ”เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการฝึกปฏิบัติฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานคนรักษ์แม่ธรณี
ฐานคนรักษ์ป่า ฐานคนหัวเห็ด และฐานหัวคันนาทองคำ โดยคณะวิทยากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

💯 “วิกฤตการณ์ ภัยใกล้ตัว”เรียนรู้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผ่านสื่อ “แผ่นดินไทย แผ่นดินวิกฤติ” เพื่อให้รู้เท่าทัน และเรียนรู้วิธีการรับมือกับสถานการณ์ โดยนางสาวอรวีย์ แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก และคณะ

(Visited 1 times, 1 visits today)