(พช. ผนึกกำลังมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงด้านน้ำ อาหารและพลังงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็ง สร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก)

(พช. ผนึกกำลังมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงด้านน้ำ อาหารและพลังงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็ง สร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ประชุมให้ความรู้การขับเคลื่อนบ้านพอเพียง 30 ตารางวา ผ่านระบบ Zoom แก่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และข้าราชการสังกัดศูนย์ศึกษาฯ ทุกแห่ง เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานขับเคลื่อน ศพช. ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการน้อมนำแนวพระราชดำริของ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ครอบคลุม 11 แห่ง โดยการขยายผลแปลงสาธิตพื้นที่ 30 ตารางวา “บ้านพอเพียง 30 ตารางวา” ให้ครอบคลุมทั้ง 11 ศูนย์ โดยได้รับเกียรติจาก
นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสมบูรณ์ เวศสุวรรณ ผู้แทนมูลนิธิเอ็มโอเอไทย (MOA THAI FOUNDATION) เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง
เพื่อยกระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศ โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน มีฐานการเรียนรู้เพื่อยกระดับศูนย์เป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชน น้อมนำเอาหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เกิดความมั่นคงด้านอาหาร คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุข ความมั่นคงในชีวิต ณ ห้องประชุมสถาบันการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)