🌱🌿change agent ผู้นำต้องทำก่อน!👥👤👥

🌱🌿change agent ผู้นำต้องทำก่อน!👥👤👥

วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้สถาบันการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ามะกาดำเนินการจัดกิจกรรม kick off โครงการฯ เป็นวันที่ 2 ต่อเนื่องจากเมื่อวาน ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” ที่ผสานพร้อมผู้นำชุมชนจากตำบลพระเเท่น จำนวน 15 คน นำโดย นายวันชัย ญาติคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ ประชาชนจิตอาสา นักเรียนโรงเรียนหนองไม้แก่นและผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุ  เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านกระบวนการฐานการเรียนรู้และปฏิบัติ กิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว (พริก มะเขือ มะเขือเทศ ผักคะน้า ฯลฯ) และ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ (ต้นส้มโอ)และกิจกรรมห่มดิน โดยมีวิทยากรครูพาทำจาก
กลุ่ม “ฅ.ฅนยั่งยืน” ที่มีสมาชิกจาก 7 จังหวัดฝั่งตะวันตก มาให้ความรู้และเป็นครูพาทำตลอดการดำเนินกิจกรรม และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเวทีเสวนาเพื่อสรุปกิจกรรมและข้อเสนอแนะจากการดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในการนี้ สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว (ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน) มอบหมายให้ นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์  ผอ.ศูนย์วิทยบริการ นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามและเข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF  โครงการฯ พร้อม กล่าวถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามคติพจน์” 1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ พื้นที่ครัวเรือนผู้นำการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้ใหญ่วันชัย ญาติคำ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 8
ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)