“เอามื้อสามัคคี” ลงแปลงเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการลงมือทำจริง

“เอามื้อสามัคคี” ลงแปลงเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการลงมือทำจริง

.. วันที่ 17 ก.พ. 2564 เข้าสู่วันที่สองของการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล กลุ่มเป้าหมายผู้นำในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบ(HLM) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 64 คน จาก 4 จังหวัด (จังหวัดปราจีนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และนครนายก)

• ในวันนี้ ผู้เข้าอบรมได้แบกจอบ ถือเสียม ลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง กับการเอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยร่วมกันออกแบบพื้นที่ “โคก หนอง นา ” บริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ตามบริบทพื้นที่ ๆ อีกทั้งศูนย์ฯ ได้รับเกียรติ จาก นายสุนทร แววมะบุตร ร.อ.วารินทร์ ช่างทอง ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เครือ ร.อ.วารินทร์ ช่างทอง ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล ศูนย์ฯ รุ่นที่ 1 ได้เข้าร่วมเป็นครูพาทำร่วมกับทีมวิทยากร ศพช.นครนายก ซึ่งได้ให้ความรู้คำแนะนำตลอดการปฏิบัติ
• นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก นำผู้เข้าอบรม ถอดบทเรียนผ่านสื่อ “วิถีภูมิปัญญาไทย กับการพึ่งตนเอง” เรียนรู้บุคคลต้นแบบ “พ่อเลี่ยม บุตรจันทา” ได้เรียนรู้ปัญหาหนี้สิน ความยากจน เกิดจากสิ่งใด การแก้ปัญหาของ “พ่อเลี่ยม” พร้อมทั้งยังเป็นแนวทางไปปฏิบัติ เรื่องการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย การวางแผนใช้จ่าย ความอดทน และที่สำคัญในเรื่องของการทำเกษตร การปลูกไม้บำนาญที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยจากการฝากเงินกับธนาคาร
• การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบพื้นที่ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลตลอดจนมีความเข้าใจในการจัดการพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์สังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน โดยนายอดุลย์ วิเชียรชัย ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โดยได้เน้นย้ำการออกแบบอย่ายึดติดตำราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของพื้นที่ แต่ต้องคำนึงถึงทิศทั้ง 4 เหนือ/ใต้/ออก/ตก ในการวางตำแหน่งที่อยู่อาศัย ต้นไม้แต่ละชนิด

(Visited 1 times, 1 visits today)