ฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2564 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ศูนย์ฯ ชลบุรี เริ่มฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมย่อยที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชรชลบุรี
เวลา 08.00 น. รายงานตัว ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม มีการวัดอุณภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอเจลตลอดเวลา
เวลา 08.30 น. แนะนำสถานที่โดยนายพีฏาวุธ นาโควงค์ หัวหน้างานอำนวยการ
ปฐมนิเทศโครงการฯ โดยนายวิรัช เจริญดี หัวหน้างานวิชาการ
เวลา 09.00 น. มอบนโยบายและบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรแบบทฤษฏีใหม่ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนายอิรยศ เอนก ผอ.ศพช.ชลบุรี
เวลา 10.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การละลายพฤติกรรม การแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม 5สี มอบภารกิจและกฏกติกาในการอยู่ร่วมกันในการอบรมตลอดทั้ง 5 วัน โดยอ.เทวิน ชูชีพ จากศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง
ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)