กรมการพัฒนาชุมชน รวมพลัง จิตอาสา 904 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน

วันที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 5003    นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม      การขับเคลื่อนงานพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง       สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะทำงานจิตอาสา 904 เพื่อออกแบบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี เพื่อสร้างจิตวิญญาณอาสาสมัครในความรักชาติ ให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ จำนวน 15,000 คน ในการเป็นจิตอาสา          ด้านภัยภิบัติ เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตโควิด ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนด Kick off :  1 จังหวัด 1 ตำบล พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มดำเนินการทุกพื้นที่ ในวันที่ 2 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,000 ตำบล

สถาบันการพัฒนาชุมชน ยึดคติพจน์ (Motto) ภายใต้หัวข้อ “หนึ่งหมู่บ้าน สามารถดูแลได้      ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 1 times, 1 visits today)