กรมการพัฒนาชุมชน ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 5001 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการ เปลี่ยนแปลง ในการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน โดยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและ
เพื่อเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบัน การพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าสำนัก/กอง/ศูนย์ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนผู้นำทั่วประเทศ จำนวน 15,000 คน เพื่อให้เป็นแกนนำสำคัญที่จะขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงและสร้างพลังชุมชนในการพัฒนา ภายใต้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมแนวคิด “เริ่มจากครอบครัวหนึ่งครัวเรือนสามารถดูแลได้หนึ่งชุมชน หนึ่งชุมชนสามารถดูแลได้หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้หนึ่งตำบล หนึ่งตำบลสามารถดูแลได้หนึ่งอำเภอ หนึ่งอำเภอสามารถดูแลได้หนึ่งจังหวัด หนึ่งจังหวัดสามารถดูแลได้หนึ่งกลุ่มจังหวัด หนึ่งจังหวัดสามารถดูแลได้หนึ่งกลุ่มจังหวัด หนึ่งกลุ่มจังหวัดสามารถดูแลได้หนึ่งภาค หนึ่งภาคสามารถดูแลได้หนึ่งประเทศ หนึ่งประเทศสามารถเป็นครัวโลกได้ (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางและนโยบายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี)

สถาบันการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดคติพจน์ (Motto) ภายใต้หัวข้อ “ หนึ่งหมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 1 times, 1 visits today)