วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 06.30 น. กิจกรรมรับอรุณ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน


ร่วมกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” ในแปลงตัวอย่าง ของ ศพช.พิษณุโลก

มีกิจกรรม ดังนี้
– ปลูกต้นกล้วย
– ปลูกต้นฝรั่ง
– ห่มดิน
– แห้งชามน้ำชาม

ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดขึ้นในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยตรวจรับรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563
ของเขตรตรวจราชการที่ 17 และ 18 ดำเนินการระหว่างวันที่ 9-10 มี.ค.63

โดยมีนายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 17
นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 18
พัฒนาการจังหวัด 9 จังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

(Visited 1 times, 1 visits today)