วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะ เยี่ยมชมจุดตัวอย่าง ที่ดำเนินงาน “โคก หนอง นา” โมเดล

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะ เยี่ยมชมจุดตัวอย่าง
ที่ดำเนินงาน “โคก หนอง นา” โมเดล ตามศาสตร์พระราชาของนายจุด ธงไชย เลขที่40 หมู่ที่ 1 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัด พิษณุโลก ในโอกาสนี่ได้พบปะพูดคุยถึงแนวทางของการพัฒนาโลกในในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นกระแสทางเลือกตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ
คือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เชื่อมโยงสู่การพัฒนาชุมชนของสังคมไทยซึ่งหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาระบบทุนนิยมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
โดยให้ชุมชนคำนึงความสามัคคี การตระหนักรู้หน้าที่
และร่วมมือกันสร้างสรรค์ โดยมีนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มงานฯ รักษาการ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมในกิจกรรม
 

(Visited 1 times, 1 visits today)