วันที่ 6–8 มีนาคม 2563 กลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน จัดฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1

วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2563 กลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน จัดฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล (KM Digital) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการความรู้ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ได้นำเทคโนโลยี AR ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

หลักสูตรการฝึกอบรมวันที่ 6 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย การสร้างความรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของนักจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล การศึกษาบทเรียนการผลักดันการจัดการความรู้ในยุค 4.0 จากอาจารย์สุนิสา พ.ประสิทธิ์ พร้อมทีมวิทยากรจากสถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ พร้อมทั้งมีเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานชนะเลิศด้านการจัดการความรู้
ป ระจำปี 2562

หลักสูตรการฝึกอบรมวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย การศึกษาระบบ AR กับเทคโนโลยี AR ที่ใช้ในยุคดิจิทัล พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ ระบบ AR ในการจัดการความรู้ จากดร.อภิชาติ อนุกูลเวช พร้อมทีมวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(Visited 1 times, 1 visits today)