โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชระดับชำนาญการพิเศษ (ชกพ.) รุ่นที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562

21 กันยายน 2562 สถาบันการพัฒนาชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชระดับชำนาญการพิเศษ (ชกพ.) รุ่นที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมายจำนวน 49 คน ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เวลา 09.00 – 10.20 น. แนะนำคณะวิทยากรผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่โครงการฯ นายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน กล่าวต้อนรับ แนะนำสถานที่ โดยนายศิววิทย์ อาชว์ปัณฑ์ธร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้อำนวยการโครงการฯ นายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน เวลา 10.30 – 12.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยทีมวิทยากรจากวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน เวลา 13.00 – 17.00 น. เข้าสู่การเรียน “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอนาคตประเทศไทย” เรียนรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต โดย อาจารย์ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ เวลา 18.30 – 21.30 น. เข้าสู่การเรียน “ข้าราชการยุค 4.0 ” รู้เท่าทันและตระหนักในสถานการณ์โลก การเปลี่ยนแปลง หลากหลายมิติ ความซับซ้อน Complexity การเมือง เศรษฐกิจ การสื่อสาร โดย ดร.วีระยุทธ์ พิมพาภรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)