โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน:เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ณ ศพช.อุดรธานี

@ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐ นายเชิดทวี สูงสุมาลย์ ผช.ผอ.ศพช.อุดรธานี
เป็นประธานพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน: เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ
ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิ.ย. ๖๐
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)