การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

@ ศพช.สระบุรี : วันที่ 14 มิถุนายน 2560
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วยนายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
และผช.ผต.ราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 2
คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)