โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ณ ศพช.นครราชสีมา

@ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมภาคเช้า
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
✅ การบรรยายวิชา : การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดย นายบรรดัด ถ้ำกลาง ปราชญ์ชุมชน
✅ การบรรยายวิชา : พลังเครือข่าย : พลังขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
โดยนายวีระพล ปักคำไทย หัวหน้างานอำนวยการ

(Visited 1 times, 1 visits today)