โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) นครราชสีมา

@ศพช.นครราชสีมา
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายคำนึง เจริญศิริ ปราชญ์ชุมชนจากจังหวัดบุรีรัมย์
บรรยายในหัวข้อ “การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน”
ในการอบรมครูฝึกระดับอำเภอ โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) รุ่นที่ ๕
กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๑๕ คน ณ อาคารหอประชุมมหานครชัยบุรินทร์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

(Visited 1 times, 1 visits today)