กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกระดับอำเภอในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

@ศพช.สระบุรี
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึกระดับอำเภอในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
– นายสมาน พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
เป็นวิทยากรให้ความรู้สร้างความตระหนักในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
– การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ โดย นายจักรพันธุ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ปราชญ์ชุมชน
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
– นางสาวนิตยา เกษตร์ภิบาล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นวิทยากรปณิธานเพื่อการเปลี่ยนชีวิตถวายพ่อหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)