การศึกษาดูงานการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพ OTOP และงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

@ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
วันที่ 6 มิ.ย.2560 สถาบันการพัฒนาชุมชน นำผู้อบรม นบพ.รุ่นที่ 4
ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนงานสัมมาชีพ OTOP และงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ พื้นที่ จังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)