ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ

สถาบันการพัฒนาชุมชน แบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็น 6 กลุ่ม 1 ฝ่าย และ 11 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไป งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ งานการพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดทำและประสานแผนบริหารงบประมาณ วางแผนและบริหารจัดการใช้จ่ายงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงบประมาณ งานการเรียนรู้ตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) งานการลาศึกษาต่อและทุนการศึกษา งานประสานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน งานลูกค้าสัมพันธ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวัดผลการฝึกอบรม งานรับรองหลักสูตร งานพัฒนาผู้ปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4. วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การดำเนินงานของโรงเรียนนักบริหารงานพัฒนาชุมชน โรงเรียนนักพัฒนาชุมชน ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ (หลักสูตรเสริมสมรรถนะและหลักสูตรพิเศษ) และปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ศูนย์วิทยบริการ

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานฝึกอบรมผู้นำ อาสาสมัครและบุคลากรภายนอก งานฝึกอบรมหลักสูตรต่างประเทศ งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการตลาด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

6. กลุ่มงานจัดการความรู้

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริการวิชาการ งานจัดการความรู้ งานผลิตและบริการสื่อ งานห้องสมุด งานเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่อเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ (E-Learning) และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

7. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิจัยและพัฒนา งานวิจัยหลักสูตร งานให้คำปรึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

8. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน (11 ศูนย์)

          มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาเฉพาะพื้นที่และบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมและบริหารงานฝึกอบรมที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ งานสนับสนุนการจัดการความรู้ งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เฉพาะด้านการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย

          1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่   194-195 หมู่ที่ 9 ถ.มิตรภาพ   ต.ทับกวาง   อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พื้นที่ให้บริการ 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด  ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี   อ่างทองและสุพรรณบุรี 
          2) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ซอยสุขุมวิท - บ้านสวน 13   อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ให้บริการ 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา   ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ   สระแก้ว
          3) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ ถนนแจ้งสนิท  ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง พื้นที่ให้บริการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ให้บริการ 7 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร   ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
          4) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ให้บริการ  7 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู
          5) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ ถนนลำปาง - เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พื้นที่ให้บริการ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
          6) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ตั้งอยู่เลขที่ ถนนพิษณุโลก - หล่มสัก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ให้บริการ 9 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก   นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก  เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
          7) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ให้บริการ  7 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี   นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี   ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
          8) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ให้บริการ  6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร   นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง สุราษฎร์ธานี
          9) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พื้นที่ให้บริการ  7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นราธิวาส   ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล
         10) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตั้งอยู่ที่ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พื้นที่ให้บริการ  5 จังหวัด ได้แก่ นครนายก นนทบุรี   ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา
         11) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา   บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์

(Visited 1 times, 1 visits today)