วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

นายเอกราช  ญาณอุบล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

นายศิววิทย์  อาชว์ปัณฑ์ธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางชนัญญา  ภู่ระหงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจินตนา  สายสอน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์จิรา  ปาโท
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปฐมพร  คงสมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)