การลาศึกษาเพิ่มเติม

    ขั้นตอนการขออนุมัติลาศึกษาเพิ่มเติม

  แบบขอเข้าชื่อในบัญชีลาศึกษา (กฝ.1)

  แบบขออนุมัติลาไปศึกษาเพิ่มเติม (กฝ.2)

 สัญญาอนุญาตใหข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ

 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

 แบบบันทึกข้อตกลง กรณีศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ

 คำแนะนำ สำหรับข้าราชการที่จะไปศึกษา ฝึกอบรม

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาช้าราชการพลเรือนสามัญ

ระเบียบลาศึกษาเพิ่มเติม กรม.2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชราชการ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)