การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ

   ขั้นตอนการขออนุมัติให้ราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขออนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524

  การเปลี่ยนแปลงการรายงานการเดินทางไปราชการต่างเทศ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)