ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ

 

 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว      

 แบบใบลาพักผ่อน                              

 แบบใบลาอุปสมบท                             

 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยฯ   

 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร         

 แบบใบลาติดตามคู่สมรส                        

 แบบใบขอยกเลิกวันลา                          

 แบบขอรับการสนับสนุนอาหารและอาหารว่าง    

 

(Visited 1 times, 1 visits today)