กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวชาลินี จันทรากุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเกษมสันต์ อยู่ยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)