กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นสพ.) และขอให้เตรียมตัวเข้าฝึกอบรมรายละเอียดดังนี้

15 กุมภาพันธ์ 2561 /

09:06 น.