**ทุนฝึกอบรม**หนังสือที่ มท 0406.2/ว0157 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

**ทุนฝึกอบรม**หนังสือที่ มท 0406.2/ว0157 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

24 มกราคม 2561 /

18:15 น. /

ดาวน์โหลด