หนังสือที่ มท 0406.6/ว 2630 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่่องโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

หนังสือที่ มท 0406.6/ว 2630 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่่องโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ

06 ธันวาคม 2561 /

11:16 น. /

ดาวน์โหลด