รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ด้านบริหารจัดการนวัตกรรมและแรงการสตรี สมัครได้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ด้านบริหารจัดการนวัตกรรมและแรงการสตรี สมัครได้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

06 ธันวาคม 2560 /

10:24 น. /

ดาวน์โหลด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance Human Resource Management) รุ่นที่ 8

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance Human Resource Management) รุ่นที่ 8

01 ธันวาคม 2560 /

15:29 น. /

ดาวน์โหลด

การศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง 5 โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

การศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง 5 โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

30 พฤศจิกายน 2560 /

13:57 น. /

ดาวน์โหลด

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อและส่งประวัติพร้อมเอกสารผลงานมายังสถาบันการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 8ธันวาคม 2560

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อและส่งประวัติพร้อมเอกสารผลงานมายังสถาบันการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 8ธันวาคม 2560

24 พฤศจิกายน 2560 /

10:00 น. /

ดาวน์โหลด