CD Talent

ดาวโหลดหนังสือ CD Talent [คลิ๊กที่รูป]

.

.

บทความน่าสนใจ

RSS พัฒนากรพาไป บ้านริมห้วย

จังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :ขยายผลต่อยอดจาก Best practice CD Talent

ประมวลภาพการติดตาม

ประมวลภาพการบ่มเพาะ

รอบที่ 1 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2561

เจมส์คันนาทองคำ ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ จ.เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ นายสุพจน์ โคมณี จ.นครสวรรค์

บ้านสวนออนซอน จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครปฐม

สวนกสิกรรมธรรมชาติไร่นาป่าผสม บ้านแม่ทำ สีทา จ.สุพรรณบุรี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสุขวัฒนา จ.บุรีรัมย์

สวนลุงโชคดี ปรโลกานนท์ จ.นครราชสีมา

มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืนถิ่น จ.ขอนแก่น

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน จ.กระบี่

ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพิ่อเศรษฐกิจพอเพียง คำนึง นวลมณี จ.สงขลา

รอบที่ 2 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

เจมส์คันนาทองคำ ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตรอินทรีย์ จ.เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ นายสุพจน์ โคมณี จ.นครสวรรค์

บ้านสวนออนซอน จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครปฐม

สวนกสิกรรมธรรมชาติไร่นาป่าผสม บ้านแม่ทำ สีทา จ.สุพรรณบุรี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสุขวัฒนา จ.บุรีรัมย์

สวนลุงโชคดี ปรโลกานนท์ จ.นครราชสีมา

มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืนถิ่น จ.ขอนแก่น

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน จ.กระบี่

ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพิ่อเศรษฐกิจพอเพียง คำนึง นวลมณี จ.สงขลา

เอกสารโครงการ

การติดตาม

กำหนดการติตดาม
[คลิกที่นี่]
แบบรายงาน
[คลิกที่นี่]
แบบสำรวจ (ผู้บังคับบัญชา)
[คลิกที่นี่]

ฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ
[คลิกที่นี่]
การเตรียมตัว
[คลิกที่นี่]
ตารางกิจกรรม
[คลิกที่นี่]
แผนที่่บ้านบ่มเพาะ
[คลิกที่นี่]
ผู้ประสานงานบ้านบ่มเพาะ
[คลิกที่นี่]

การรับสมัครคัดเลือก

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ
[คลิกที่นี่]
ใบสมัครออนไลน์
[คลิกที่นี่]
การปักหมุด
[คลิกที่นี่]

บ้านบ่มเพาะ

สถานที่ฝึกอบรม จำนวน 10 จุด ทั่วประเทศ

เจมส์คันนาทองคำ

ศูนย์เรียนรู้พุทธเกาตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย

นายสุพจน์ โคมณี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ จังหวัดนครสวรรค์

ลุงเลียม บ้านสวนออนซอน

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

สวนกสิกรรมธรรมชาติไร่นาป่าผสม

บ้านแม่ทำ สีทา จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 นายคำนึง เจริญศิริ

จังหวัดบุรีรัมย์

สวนลุงโชคดี ปรโลกานนทื

จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อเรา

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

สอบถามเพิ่มเติม

นางสาวกุลนิษฐ์ บัวหลวง โทร 08 1969 6545 , 0 2141 6257

นายวิชชพัฒน์  ยฆะเสม โทร 09 0991 0666 , 0 2141 6248

CONTACT US

(Visited 1 times, 1 visits today)