โครงสร้างบุคลากร

นายร่องกี้  พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

นายสุรพล  ท้าวพรหม
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นายเอกราช  ญาณอุบล
ผอ.วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

นางสาวจุฑาทิพย์  สมปราชญานันท์
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฯ

นายเฉลิมเกียรติ  แผนกิจเจริญ
ผอ.ศูนย์วิทยบริการ

นางสายฝน  ธรรมวิชิต
ผอ.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

ว่าง
 ผอ.กลุ่มงานจัดการความรู้

นางวิภารัตน์  มีพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอำนวย  ศรีระแก้ว
ผอ.ศพช.ยะลา

นายชัยโรจน์  ธนสันติ
ผอ.ศพช.นครนายก

นางอรุณรัตน์  ชิงชนะ
ผอ.ศพช.นครราชสีมา

นายชัยวุฒิ  ครุฑมาศ
ผอ.ศพช.นครศรีธรรมราช

ผอ.ศพช.อุบลราชธานี

นายมงคล  เพชรด่านเหนือ
ผอ.ศพช.อุดรธานี


ผอ.ศพช.ลำปาง

ผอ.ศพช.พิษณุโลก

นายสุรพล ศรจิตต์
ผอ.ศพช.ชลบุรี

นายธรรมนูญ  ไขว้พันธุ์
ผอ.ศพช.เพชรบุรี

นายสมาน  พั่วโพธิ์
ผอ.ศพช.สระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)