โครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ หลักสูตร OTOPกับธุรกิจในยุคดิจิตอล

กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ สถาบันการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิตอลระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง กลุ่มเป้าหมายคือพัฒนาการอำเภอจากทั่วประเทศ จำนวน 878 คนโดยวันแรก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา และนครนายก ใช้กระบวนการทบทวน/เรียนรู้การขับเคลื่อนงาน (๔ งานหลักของกรมการพัฒนาชุมชน) ในรอบปีที่ผ่านมา (เหลียวหลังเรียนรู้จากประสบการณ์) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จและสาเหตุที่ทำให้งานไม่สำเร็จ /เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 4 งานหลักในรอบปีที่ผ่านมาในฐานะนักบริหาร     

(Visited 1 times, 1 visits today)