โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

📬15 กันยายน 2562
📌วิทยาลัยการพัฒนาชุมชนสถาบันการพัฒนาชุมชน เข้าสู่วันที่ห้าของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.)ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
🌅ภาคเช้า 08.00-09.00 -กิจกรรมหน้าชั้นเรียน
-Warp up การเรียนรู้วันที่ผ่านมา โดย นายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
📖09.00-12.00 เข้าสู่บทเรียน “Digital Disruption” เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ สามารถปรับตัวให้ทนต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด โดย ผศ.ดร.วีระยุทธ์ พิมพาภรณ์
🌤ภาคบ่าย เข้าสู่บทเรียน “Big Data” เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และมีแนวคิดที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม โดย ผศ.ดร. วีระยุทธ์ พิมพาภรณ์
🗒🏆สรุปการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม e-Testing ค้นหาChampion ด้วยแบบทดสอบ Online
🗞📸 สถานีข่าว. สพช.

(Visited 1 times, 1 visits today)