โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบสำรวจหาความต้องการที่จำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนากร

สถาบันการพัฒนาชุมชน  โดยกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบสำรวจหาความต้องการที่จำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนากร (กิจกรรมที่ 1)  ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

พัฒนากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชมุชน  ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2561  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน  11 ศูนย์  และ จากกลุ่มงาน สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน จำนวน 60 คน

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี  นายสุรพล  ศรจิตต์ บรรยาย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์แห่งความสุข กรมการพัฒนาชุมชน” และทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง และ ดร.กาญจนา  รอดแก้ว  ได้จัด workshop หัวข้อ การสะท้อนบทบาทตนเอง  “นักฝึกอบรม ” ที่ผ่านมา

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง และ ดร.กาญจนา  รอดแก้ว  ได้จัด workshop หัวข้อ“วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”  “วิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่”

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง และ ดร.กาญจนา  รอดแก้ว  ได้จัด workshop หัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การฝึกอบรม/การศึกษา ความจำเป็นในการฝึกอบรม /เครื่องมือ /การเก็บรวบรวมข้อมูล /การวิเคราะห์ข้อมูล”   “การออกแบบและการพัฒนาเครื่องมือการศึกษาความจำเป็นในการอบรมพัฒนากร”

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ทีมวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.กมลทิพย์  แจ่มกระจ่าง และ ดร.กาญจนา  รอดแก้ว  ได้จัดเวทีการนำเสนอ “นำเสนอผลการออกแบบ (เครื่องมือ /วิธีการเก็บข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูล)

(Visited 1 times, 1 visits today)