ประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนและยุทธศาสร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 11.00 - 16.30 น. นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
เข้าร่วมประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนและยุทธศาสร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ ชั้น 3 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแนวทางและองค์ประกอบในการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0

(Visited 1 times, 1 visits today)