รับรางวัลนวัตกรรมด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2017) ระดับชมเชย ในงาน HR Day 2017

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ พช. รับรางวัลนวัตกรรมด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2017) ระดับชมเชยในงาน HR Day 2017 จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กทม …โดยมี รองศาสตราจาย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธี

(Visited 1 times, 1 visits today)