วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

นายเอกราช  ญาณอุบล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

นายศิววิทย์  อาชว์ปัณฑ์ธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางชนัญญา  ภู่ระหงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางปาริชาติ  สุรบัณฑิตวงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอัครเดช  เดชธิสา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวชาลิสา  กาปัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายระวินันท์  นาคสินธุ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายณัฐพล  ปาลิวนิช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)