วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

นางประภา  ปานนิตยกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นางปาริชาติ  สุรบัณฑิตวงค์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชาลิสา  กาปัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายณัฐพล  ปาลิวนิช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)