ฝ่ายอำนวยการ

นางวิภารัตน์  มีพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาววิจิตรา กุบแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพันธิภา  ขุมเพ็ชร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสาวรพีพร  ชาญชัยศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสมทรง  เกตุสะอาด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายผดุงศักดิ์  กลั่นภูมิศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายชนะพล  ศิริวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

นายธีรพงษ์  เถื่อนเครือวัลย์
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายชูศักดิ์  วีระวงศ์
พนักงานสถานที่

(Visited 1 times, 1 visits today)