กลุ่มงานจัดการความรู้

 ผอ.กลุ่มงานจัดการความรู้

นางสาวอัญชิษฐา  สิงห์สุทัศน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชาลินี  จันทรากุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอภิชาติ   บุณยรัตพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายระวินันท์   นาคสินธุ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(Visited 1 times, 1 visits today)