กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวจุฑาทิพย์  สมปราชญานันท์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฯ

นางสาวผ่องพรรณ  บรรณทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายดำรง   สมหอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

                                             

นายสุวรรณ  มัควรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

 

นางสาวธัญลักษณ์ เจริญจารุตโรจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)