กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวจุฑาทิพย์  สมปราชญานันท์

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวผ่องพรรณ  บรรณทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายดำรง   สมหอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

นางสาวธัญลักษณ์   เจริญจารุตโรจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 1 times, 1 visits today)