กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

นางสายฝน   ธรรมวิชิต
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

นางสาวรุ่งนภา  อุปมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ)

นางสาวโสภาพร  วิศิษฏ์พงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศรัญยา  ไม่เสื่อมสุข
นักทร้พยากรบุคคลปฏิบัติการ

(Visited 1 times, 1 visits today)