กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายสุรพล ท้าวพรหม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุณี ภิรมณ์รักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นายกิตติศักดิ์ อยู่สบาย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกุลนิษฐ์ บัวหลวง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายวิชชพัฒน์ ยฆะเสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 1 times, 1 visits today)