ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายร่องกี้ พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

สถาบันการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

“เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศด้านการพัฒนาชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

รายละเอียดการเตรียมตัวเข้าอบรม นพส. รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน พร้อม (ร่าง) หนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม Copy Copy Copy

16 กุมภาพันธ์ 2561 /

09:40 น.

รายละเอียดการเตรียมตัวเข้าอบรม (นพส.) รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน พร้อม (ร่าง) หนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม Copy Copy

16 กุมภาพันธ์ 2561 /

09:36 น.

รายละเอียดการเตรียมตัวเข้าอบรม (นพส.) รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน พร้อม (ร่าง) หนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม Copy

16 กุมภาพันธ์ 2561 /

09:28 น.

รายละเอียดการเตรียมตัวเข้าอบรม (นพส.) รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน พร้อม (ร่าง) หนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม

15 กุมภาพันธ์ 2561 /

09:11 น.

หลักสูตรการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หลักสูตรการศึกษาต่อ ใน/ต่างประเทศ

หนังสือแจ้งเวียน