ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายร่องกี้ พลเยี่ยม

ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

สถาบันการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

“เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศด้านการพัฒนาชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นสพ.) และขอให้เตรียมตัวเข้าฝึกอบรมรายละเอียดดังนี้

15 กุมภาพันธ์ 2561 /

09:06 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ทุนฝึกอบรม ศึกษาต่อ

หลักสูตรการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา

หลักสูตรการศึกษาต่อ ใน/ต่างประเทศ

หนังสือแจ้งเวียน